Výroční zpráva

Kapka a Kapička, z.s.

Výroční zpráva za rok 2022

Údaje o subjektu:

 

Kapka a Kapička, z.s.

5. května 510, 28522, Zruč nad Sázavou

IČO: 17068088

Zapsaný do spolkového rejstříku dne 22. dubna 2022, spisová značka L 76192.

Číslo účtu: 2202224036/2010 vedený u FIO Banky.

Účel spolku: Spolek vzniká za účelem provozování svobodného a komunitního vzdělávání dětí a dospělých, vytváření naplňujícího prostředí pro bezpečný mentální, fyzický i duševní rozvoj dětí a dospělých.

Činnost spolku směřuje k naplnění společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

  1. Provozování komunitní školy pro děti na domácím vzdělávání dětského lesního klubu a volnočasových aktivit pro děti a dospělé.
  2. Provozování celoživotního vzdělávání především v oblasti přírodních věd, polytechnického vzdělávání, cizích jazyků a jiných sférách celoživotního a neformálního vzdělávání.
  3. Organizování kulturních, edukačních a sportovních akcí pro děti i dospělé, rozvíjení místní komunity.
  4. Ochrana přírody, významných krajinných a přírodních památek.
  5. Spolupráce s dalšími spolky, orgány a institucemi v regionu a celé ČR.
  6. Aktivity přispívající ke zlepšení a obohacení veřejného prostoru ve městech a obcích.

Činnost je organizována ve Zruči nad Sázavou a okolí, některé aktivity spolku mohou být organizovány v celé ČR či za hranicemi ČR.

Mezi zakladatelky spolku patří MgA. Kateřina Kmínková (jednatel), Michaela Hladíková (jednatel) a Veronika Jankulová, které jsou taktéž statutárním orgánem spolku. Dalším orgánem spolku je členská schůze. Jejich vztahy a pravomoce jsou popsány ve stanovách spolku.

 

 

 

Slovo jednatelky Kateřiny Kmínkové

Naše dlouhodobé sny a plány, vytvořit místo pro bezpečné vzdělávání dětí, které není vedeno autoritativním způsobem, kdy jsou děti v kontaktu s přírodou a vykazuje známky respektu k dětem se začaly zhmotňovat v roce 2021.

Společně s Michaelou Hladíkovou, ale také Danielou Kroftovou či Veronikou Jankulovou jsme se začaly otevřeně bavit o možnostech zřídit ve Zruči nad Sázavou či jejím okolí naše vysněné místo pro děti, lesní klub a malou školu. Za tímto účelem jsme uskutečnili iniciativu „Zapal svíčku za školu“ u zchátralé a zpustlé budovy „staré“ školy ve Zruči nad Sázavou. Oživili jsme zapomenuté místo a rozsvítili desítky svíček, které přinesly maminky malých dětí i starousedlíci, kteří zavzpomínali na časy, kdy sedávali v lavicích školy.

Později jsme ale našly vysněné místo, kde jsme chtěly začít s aktivitami pro děti, naše plány jsme konzultovaly se starostou a zastupiteli města Zruč a také s místními lidmi – protože naše oči se začaly upínat k Želivci, drobné vísce v katastru Zruče nad Sázavou a její budově bývalé školy, dnes kulturnímu domu.

22. dubna 2022 městský soud v Praze schválil naše zapsání do rejstříku a my jsme konečně mohli být oficiální organizací – spolkem.

Během prvního roku jsme toho zvládli opravdu hodně. Seznámili jsme se s množstvím aktivních rodin, se kterými jsme se nadchli pro stejný záměr. Na základě několikaměsíční dobrovolné práce nás všech tak k 1. září 2022 vznikla oddělená zázemí malé vesnické školy pro děti na domácím vzdělávání a lesního klubu Kapička.

V září 2022 jsme tak zahájily provoz, ale tím naše celé úsilí neskončilo, naopak začalo. Vzděláváme děti předškolního i školního věku, vedeme je k pobytu v přírodě, envitomentálním tématům, vzděláváme je na všech příslušných polích.

Mimo to organizujeme mnoho osvětových, komunitních, kulturních aj. akcí v našem okolí.

Velké díky za to vše patří městu Zruč nad Sázavou, které nám poskytlo prostory pro školu, rodině Kordiakových z Želivce, kteří nabídli pozemky k pronájmu, dobrovolníkům, kteří nám pomohli zázemí budovat a všem ostatním, kteří přiložili a dále přikládají ruku k tomuto dílu.

 

Časová osa roku 2022

 

11. ledna vytváříme první tištěný materiál k naší myšlence

13. ledna jednáme se starostou města Zruč nad Sázavou o prostorech v Želivci

15. března posíláme stanovy a žádost o založení neziskové organizace – spolku

25. března organizujeme akci pro veřejnost „Vynášení Morany“

15. dubna organizujeme akci pro veřejnost – Hledání Velikonočního pokladu

30. dubna organizujeme čarodějný výšlap na rozhlednu Babku

2. května pořádáme první přednášku s Ladou Fialovou „Vzdělávání dětí v bezpečí a přijetí“

13. května projednáváme náš plán na zasedání osadního výboru Želivec, který po delší době navrhuje „to s námi zkusit“

31. května zakládáme bankovní účet u Fio banky

1. června začínáme budovat zázemí pro lesní klub

12. června podepisujeme pachotvní smlouvu na prnájem pozemku v Želivci pro lesní klub

14. června pořádáme workshop výroby huarache sandálů na dětském hřišti

31. června podepisujeme smlouvu o výpůjče nebytových prostor s MeÚ Zruč nad Sázavou na prostory KD v Želivci

30. července organizujeme Želifest – multižánrový benefiční festival na podporu vznikajícího lesního klubu a komunitní školy, v rámci festivalu další přednášky či prommítání filmu „Svobodné děti“

4. září poprvé děti vstupují do našich prostor

14. září organizujeme besedu s Zděňkou Šíp Staňkovou „Děti jsou taky lidi“

27. organizujeme interní slavnost pro členy klubu – Svatováclavská

9. listopadu organizujeme interní slavnost pro členy klubu – Svatomartinská

14. prosince pořádáme besedu pro děti a následně pro rodiče s Janem Krsňákem na téma „Digiděti“

15. prosince prodáváme vyúčtování projektu na pořádání přednášek ve Zruči a okolí, protože jsme od města dostali 5000 Kč na jejich realizaci

21. prosince zakončujeme naší roční snahu nádhernou Vánoční slavností v KD Želivec

Mezitím pořádáme setkání pro rodiče zájemců, porady dobrovolníků a budoucích členů týmů, vybíráme průvodce do školy a lesního klubu, komunikujeme s kmenovou školou a navazujeme vztahy s okolními organizacemi.

 

Účetní uzávěrka za rok 2022

Náklady: 

Spořeba materiálu, energie a dalších neskladových dodávek: 99 000 Kč.

Ostatní služby 109 000 Kč. 

Osobní (mzdové náklady): 118 000 Kč. 

NÁKLADY CELKEM 332 000 KČ. 

Příjmy: 

Přijaté členské příspěvky byly vy výší 263 000 Kč.

Přijaté dary ve výši 1000 Kč. 

Tržby z prodeje materiálu činí 80 000 Kč. 

VÝNOSY CELKEM 344 000 Kč. 

 

Příloha účetní závěrky ke dni 31.12.2022 Kapka & kapička, z.s.

Se sídlem: Zruč nad Sázavou, 5. května 510, PSČ 28522 IČ: 170 68 088
Účetní závěrka za účetní období: 21.5.2022 – 31.12.2022 (1)

Název: Kapka & kapička, z.s.
Sídlo: Zruč nad Sázavou, 5. května 510, PSČ 285 22 Iden􏰀fikační číslo: 170 68 088
Právní forma: spolek

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Statutárním orgánem jsou dva jednatelé MgA. Kateřina Kmínková a Michaela Hladíková.

(2)

Spolek neměl během účetního období 21.5.2022 – 31.12.2022 zaměstnance, ale uzavřel několik dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

(3)

Spolek neposkytl v účetním období osobám, které jsou statutárním orgánem, žádné půjčky, úvěry ani ostatní plnění.

(4)

Spolek účtoval v účetním období o zásobách způsobem B. Skutečný stav zásob byl v účetním období evidován průkaznou evidencí skladového hospodářství. K 31.12.2022 nebyly žádné zásoby na skladě evidovány.

Zásoby (materiálu) v uvedeném účetním období byly pořízeny nákupem Přírůstky nakoupených zásob ve výše uvedeném účetním období byly oceněny pořizovacími cenami nakoupených zásob, tj. cenami pořízení a náklady s pořízením souvisejícími.

Krátkodobý finanční majetek a závazky byly v uvedeném účetním období oceňovány nominálními cenami. Spolek eviduje k 31.12.2022 závazek z 􏰀tulu vkladu Kateřiny Kmínkové, jedné z jednatelek spolku, do pokladny spolku a úhrady zřizovacích výdajů v celkové výši 23 􏰀s. Kč.

Spolek nemá žádný inves􏰀ční majetek.

K 31.12.2022 spolek nedisponoval valutami ani devizami. Spolek nemá cenné papíry a deriváty, u nichž by prováděl oceňování na reálnou hodnotu. V účetním období nebyly prováděny odpisy pohledávek.

(5)

Ak􏰀va v rozvaze jsou tvořena výlučně oběžnými ak􏰀vy – k 31.12.2022 krátkodobým finančním majetkem (bankovní účet a pokladna). Zůstatek hotovos􏰀 v pokladně byl ověřen fyzickou inventurou k 31.12.2022, přičemž zůstatek hotovos􏰀 odpovídal konečnému zůstatku účtu Peněžní prostředky
v pokladně. Zůstatek účtu Peněžní prostředky na účtu byl ověřen dle bankovního výpisu.

Pasiva jsou tvořena výlučně vlastním kapitálem – výsledkem hospodaření běžného účetního období – zisku ve výši 12.391,18Kč. Cizí zdroje spolek nemá. Spolek eviduje daňové nedoplatky z 􏰀tulu srážkové daně z DPP v celkové výši 5 􏰀s. Kč a dále neuhrazené mzdy ve výši 19 􏰀s. Kč.

Veškeré výnosy z hlavní činnos􏰀 byly vytvořeny v tuzemsku. Nejpodstatnější část provozních výnosů tvoří členské příspěvky.

Ve Zruči nad Sázavou dne 2.5.2023

Kapka & kapička, z.s. MgA. Kateřina Kmínková

Michaela Hladíková Jednatelky spolku

 

 

 

partner projektu